preloader

Privacybeleid

Inleiding

Deze website, www.verloskundigenpraktijkwest.nl wordt onderhouden door Verloskundigenpraktijk West. In dit privacystatement wordt uitgelegd hoe Verloskundigenpraktijk West omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website.

Informatie over Verloskundigenpraktijk West

Verloskundigenpraktijk West is gevestigd te Nuis en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 01161779 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het privacystatement is Verloskundigenpraktijk West bereikbaar op telefoonnummer 06-30256166. Contact kan ook per e-mail; het e-mailadres is info@verloskundigenpraktijkwest.nl.

Clientgegevens

Binnen de verloskundigenpraktijk worden verschillende persoonsgegevens verwerkt, opgeslagen, bewaard en soms uitgewisseld met andere zorgverleners. Dit om de zorg de cliënt en haar ongeboren kind zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen. We werken volgens de WGBO en de AVG is een aanvulling welke gaat over de verwerking van persoonsgegevens.

Aanmelding/vraagstelling via de website

Indien je via het aanmeldformulier van deze website een vraag of aanmelding indient dan komt deze binnen op de praktijkmail. Bij het aanmeldformulier vragen wij om persoonsgegevens, indien je deze invult en verstuurd geef je toestemming dat wij deze gegevens mogen gebruiken en opslaan. Dit opslaan en gebruiken van je gegevens is nodig om het dossier te vormen. Een medisch dossier blijft 15 jaar opgeslagen.

Verwerkers van gegevens

Onderstaande instanties slaan gegevens op, sturen ze door of registreren gegevens van clienten.  Dit na akkoord bevinden waarvoor toestemming wordt gevraagd bij het eerste intake/kennismakingsgesprek. Onderstaande instanties maken gebruik van persoonsgegevens omdat dit nodig is voor het aanvragen van bepaalde onderzoeken, verwijzingen naar andere zorgverleners, voor het monitoren van de verloskundige zorg in Nederland en de registratie van gegevens in de landelijke databanken.

Orfeus
Perined Insight
Zorgmail
Zorgdomein
Peridos

Mocht u hier uitgebreide informatie over willen dan is het privacybeleid is op te vragen via bovenstaande contact gegevens.

Bewaartermijn

In dit privacystatement is aangegeven wat de bewaartermijn van de persoonsgegevens is. Als niet een expliciete bewaartermijn is opgenomen of is aangegeven welke criteria  Verloskundigenprakijk West hanteert om te bepalen hoe lang persoonsgegevens worden bewaard, dan bewaart Verloskundigenprakijk West de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om het aan u gecommuniceerde doel mee te kunnen verwezenlijken.

Verwerkers en andere derden

Persoonsgegevens kunnen in opdracht van Verloskundigenpraktijk West worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. De verwerkers en sub-verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Verloskundigenpraktijk West en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, met uitzondering van de partijen zoals beschreven in dit privacystatement. Uw persoonsgegevens worden ook aan andere partijen verstrekt als wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Uw privacyrechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG“) heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om Verloskundigenpraktijk West te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om Verloskundigenpraktijk West te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met ons via de hierboven genoemde contactmogelijkheden.

Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Dit privacystatement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacystatement te raadplegen. De huidige versie van het privacystatement is het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.

Call to book your meeting today!